Algemene voorwaarden


Voorwaarden – Transport

Artikel 0 – Disclaimer
In het beroepsgoederenvervoer zijn overkoepelende condities bepaald. Hestur Air Transport B.V. zal handelen conform de hierna genoemde condities; AVC – Algemene Vervoerscondities. AVVC 2002 – Algemene Veevervoer Condities. Bij grensoverschrijdend vervoer is van toepassing; het CMR-verdrag inclusief cabotage. De overige voorwaarden zijn bedrijfsspecifiek of zijn ter verduidelijking uiteengezet vanuit de genoemde overkoepelde condities in woorden van gelijke strekking.

Artikel 1 – Aanbod
De opdrachtgever ontvangt schriftelijk een bevestiging met het aanbod van de opdrachtnemer. Met in het aanbod een vermelding van transportsom, aanbetaling en eventueel bijkomende kosten. De geldigheid van het aanbod is 20 dagen onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Artikel 2 – Overeenkomst
Een schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever is vereist voor een overeenkomst. De overeenkomst zal de informatie vanuit het aanbod bevatten en een vermelding van de transportperiode, inclusief tijdstip van begin en einde periode met locatie.

Artikel 3 – Transportperiode
Het voertuig zal gereed staan voor laden op de overeengekomen tijd en locatie. De vergoeding zal worden berekend vanaf het moment dat het voertuig gereed staat voor laden of het overeengekomen tijdstip, welke later is. De opdrachtnemer is bevoegd het transport af te breken, indien er sprake is van een overschrijding van de overeengekomen transportperiode door nalatigheid van de opdrachtgever. Bij overschrijding van de transportperiode kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade van de opdrachtnemer.

Artikel 4 – Betaling
Een aanbetaling kan bij aanvang van de transportperiode worden geïnd. Volledige betaling van de factuur zal direct aan het einde van de transportperiode plaatsvinden. Indien is overeengekomen tot betaling na ontvangst van de factuur, zal de opdrachtgever de betaling doen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een herinnering worden verstuurd. Indien 14 dagen na het ontvangst van de betalingsherinnering door de opdrachtgever geen betaling is gedaan, zullen er mogelijk kosten noodzakelijk zijn om de betaling af te dwingen. Deze gemaakte kosten komen voor rekening van de huurder.

Artikel 5 – Annuleringen
De overeenkomst kan door de opdrachtgever kosteloos worden geannuleerd tot 7 dagen voor de dag van transport. Daarna gelden er annuleringskosten van €50,-. Annuleringen dienen door de opdrachtgever schriftelijk worden doorgegeven.

Artikel 6 – Prijswijzigingen
Tussentijdse prijswijzigingen zullen geen invloed hebben op reeds afgesloten overeenkomsten tot 100 dagen voor aanvang van de transportperiode. De overeenkomst kan door de opdrachtgever ontbonden worden als na 100 dagen en voor aanvang van de transportperiode een prijsverhoging is. Gereden kilometers worden bepaald aan de hand van de kilometerstand. Wachttijd zal per minuut worden berekend. Kosten gemaakt tijdens de transportperiode gerelateerd aan het transport zijn voor de opdrachtgever. De opdrachtnemer is bevoegd naar eigen inzicht kosten te maken wegens gezondheidsredenen van het paard. De gemaakte kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 – Instructies
Instructies aan de opdrachtgever van de opdrachtnemer moeten altijd worden opgevolgd. Het maximale laadvermogen van het voertuig is kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk het voertuig niet overmatig te beladen. De opdrachtnemer behoudt het recht om te allen tijden, zonder opgaaf van reden, het transport te weigeren of te annuleren.

Artikel 8 – Verplichtingen opdrachtgever
Indien er gezondheids- en/of veiligheidsrisico’s bestaan voor mens en paard, zal hierover schriftelijk melding worden gedaan aan de opdrachtnemer. De opdrachtgever is te allen tijden verantwoordelijk voor de paarden gedurende het transport, inclusief het laden en lossen. Tevens zal de opdrachtgever zorg dragen voor de juiste documentatie ten behoeve van het transport. De eigenaar van het paard moet beschikken over een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 9 – Verplichtingen opdrachtnemer
Het is de opdrachtnemer verplicht het voertuig schoon en in goede staat te hebben. Het is de plicht van de opdrachtnemer om wettelijk verplichte verzekeringen en vergunningen te hebben. De opdrachtnemer zal tijdig de opdrachtgever informeren over weersverwachtingen die het transport kunnen beïnvloeden. Weerswaarschuwingen vanaf code geel uitgegeven door instanties als KNMI kunnen vanwege de veiligheid aanleiding zijn om transporten te annuleren.

Artikel 10 – Gebreken
Indien de opdrachtgever onregelmatigheden constateert, zal direct de opdrachtnemer hierover worden geïnformeerd. De opdrachtnemer kan eisen de onregelmatigheden te verhelpen, hier zal de opdrachtnemer binnen redelijke mogelijkheden gehoor aan geven.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
Schade veroorzaakt door een paard komen voor rekening van de eigenaar. De opdrachtgever kan door de opdrachtnemer aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

Artikel 12 – Service onderweg
De opdrachtgever kan naar wens op verschillende manieren worden geïnformeerd over de status van het transport.

Artikel 13 – Persoonsgegevens
Alle door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, conform Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 14 – Geschillen
Altijd is het Nederlands recht leidend, tevens wanneer dit in strijd is met de algemene voorwaarden. Bij geschillen zal in het uiterste een bevoegd rechter uitspraak doen.


Voorwaarden – Verhuur

Artikel 1 – Aanbod
De huurder ontvangt schriftelijk een bevestiging met het aanbod van de verhuurder. Met in het aanbod een vermelding van het eigen risico, de huursom, de borg, de huurtermijn en eventueel bijkomende kosten. De geldigheid van het aanbod is 20 dagen onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Artikel 2 – Overeenkomst
Een schriftelijke bevestiging van de verhuurder is vereist voor een overeenkomst. De overeenkomst zal de informatie vanuit het aanbod bevatten en een vermelding van de huurperiode, inclusief tijdstip van begin en einde periode met locatie.

Artikel 3 – Huurperiode
Het voertuig dient door de huurder te worden terugbezorgd op het overeengekomen tijdstip en adres. De verhuurder is bevoegd het voertuig direct in te nemen, indien er sprake is van een overschrijding van de overeengekomen huurperiode. De verplichtingen van de huurder gelden tot het voertuig weer in het bezit is van de verhuurder. Bij overschrijding van de huurperiode kan de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade van de verhuurder.

Artikel 4 – Betaling
De borg kan bij aanvang van de huurperiode worden geïnd. Indien er geen schade is veroorzaakt zal deze borg binnen 24 uur worden geretourneerd. Indien mogelijk worden openstaande kosten van de huurder verrekend met de borg. Betaling van de huursom zal direct aan het einde van de huurperiode plaatsvinden. Indien is overeengekomen tot betaling na ontvangst van de factuur, zal de huurder de betaling doen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een herinnering worden verstuurd. Indien 14 dagen na het ontvangst van de betalingsherinnering door de huurder geen betaling is gedaan, zullen er mogelijk kosten noodzakelijk zijn om de betaling af te dwingen. Deze gemaakte kosten komen voor rekening van de huurder.

Artikel 5 – Annuleringen
De overeenkomst kan door de huurder kosteloos worden geannuleerd tot 7 dagen voor de dag van transport. Daarna gelden er annuleringskosten van €50,-. Annuleringen dienen door de huurder schriftelijk worden doorgegeven.

Artikel 6 – Prijswijzigingen
Tussentijdse prijswijzigingen zullen geen invloed hebben op reeds afgesloten overeenkomsten tot 100 dagen voor aanvang van de huurperiode. De overeenkomst kan door de huurder ontbonden worden als na 100 dagen en voor aanvang van de huurperiode een prijsverhoging is. Gereden kilometers worden bepaald aan de hand van de kilometerstand. Kosten gemaakt tijdens de huurperiode zoals bekeuringen, tol, parkeren zijn voor de huurder.

Artikel 7 – Instructies
Indien noodzakelijk kan op verzoek van de verhuurder de huurder worden verzocht het voertuig voor onderhoud aan te reiken. Bij het door de huurder niet schoon retourneren worden schoonmaak kosten gerekend. Het voertuig dient enkel met geschikte diesel B7 getankt te worden. Overige instructies van de verhuurder aan de huurder moeten altijd worden opgevolgd. Het is verantwoordelijkheid van de huurder om bij incidenten ter plaatse de politie te informeren, het invullen van het Europees schadeformulier en geen schuld te bekennen. De huurder is verantwoordelijk het voertuig niet overmatig te beladen.

Artikel 8 – Verplichtingen huurder
De huurder dient het voertuig in de oorspronkelijke staat te retourneren. De huurder is verantwoordelijk voor de lading, de verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de lading. De huurder moet beschikken over een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering en geldig rijbewijs. Het is de huurder niet toegestaan het voertuig te laten besturen door derden. Het is de huurder niet toegestaan tegen betaling diensten met het voertuig uit te voeren. Het is voor de huurder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming buiten Nederland te komen. De huurder is verplicht onbekende schade, defecten, gebreken met betrekking tot het voertuig direct bij de verhuurder te melden.

Artikel 9 – Verplichtingen verhuurder
Het is de verhuurder verplicht het voertuig schoon en in goede staat aan de huurder af te geven. Voor de huurder zal bij aflevering door de verhuurder een rapportage worden opgesteld met bekende schades. De verhuurder zal bij inleveren met de huurder opnieuw de staat van voertuig beoordelen. Het is de plicht van de verhuurder om wettelijk verplichte verzekeringen te hebben.

Artikel 10 – Gebreken
Indien de huurder gebreken constateert, zal direct de verhuurder hierover worden geïnformeerd. De huurder kan eisen de gebreken te verhelpen, hier zal de verhuurder binnen redelijke mogelijkheden gehoor aan geven.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
Per schadegeval is voor de huurder een eigen risico van €1000,- van toepassing. Bij nalatigheid kan de huurder volledig aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. De huurder is tijdens de huurperiode verantwoordelijk dat personen bij het voertuig handelen in overeenstemming met de gestelde voorwaarden.

Artikel 12 – Service onderweg
Voor de beste service onderweg heeft de verhuurder een overeenkomst afgesloten met de ANWB. Indien noodzakelijk zijn contactgegevens voor pechhulp in het voertuig aanwezig. Voor optimale dienstverlening wordt in het voertuig gebruik gemaakt van een volgsysteem.

Artikel 13 – Persoonsgegevens
Alle door de huurder verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, conform Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 14 – Geschillen
Altijd is het Nederlands recht leidend, tevens wanneer dit in strijd is met de algemene voorwaarden. Bij geschillen zal in het uiterste een bevoegd rechter uitspraak doen.